Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de collectanten-werf-actie georganiseerd door Beat Batten. Door deelname gaat de deelnemer akkoord met hieronder genoemde actievoorwaarden.

Doel van de actie is om tijdens de Digitale Collecteweek van 5 juni tot en met 11 juni 2022 met zoveel mogelijk collectanten te collecteren voor Beat Batten. Beat Batten zet zich in om middels onderzoek naar de ziekte van Batten te komen tot een therapie voor genezing of behandeling van deze vorm van kinderdementie.

Deelname actie
 1. Deelname aan actie is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats vanaf 15 april tot en met 15 juni 2022 wanneer je via een e-mail aan Sabrina@beatbatten.nl hebt aangegeven welke (minimaal) drie collectanten via jou zijn aangemeld en je volledige adresgegevens (voornaam, achternaam, straat + huisnummer, postcode, plaatsnaam) hebt doorgegeven.
 3. Eenmalige deelname per persoon.
 4. Deelname is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland. Ben je 18 jaar of jonger en doe je toch mee? Dan gaat Beat Batten er vanuit dat je schriftelijke toestemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger hebt.
 5. Deelnemer dient gevraagde informatie volledig en naar waarheid toe te sturen.
 6. De minimaal drie nieuwe collectanten hebben vóór 1 januari 2022 geen collectebus voor Beat Batten gehad en halen ieder via eigen collectebus een minimaal bedrag van € 50,= op vóór 15 juni 2022.
 7. Medewerkers van Beat Batten zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 8. Als je voldoet aan bovengenoemde voorwaarden ontvang je uiterlijk 15 juli 2022 een GreenAge notenpakket ter waarde van € 15,= toegestuurd naar het door jouw opgegeven adres.
 9. Het is niet mogelijk het GreenAge notenpakket om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 10. Voor deze actie werkt Beat Batten samen met GreenAge
 11. Beat Batten en GreenAge zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze actie.
 12. Beat Batten is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 13. Beat Batten is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
Persoonsgegevens
 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden eenmalig verstrekt aan GreenAge voor verzending van het notenpakket.
 2. Alle gegevens die Beat Batten verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden behandeld. De privacyverklaring van Beat batten van toepassing.
 3. De gegevens worden verzameld ten behoeve van Beat Batten. Beat Batten noch GreenAge zal de gegevens nooit doorverkopen aan derden. Beat Batten zal de deelnemers mogelijk benaderen om te bedanken, meer uitleg te geven over het doel van Beat Batten en andere mogelijkheden om Beat Batten te steunen onder de aandacht te brengen.
 4. Afmelden voor het ontvangen van post vanuit Beat Batten kan via info@beatbatten.nl.
 5. Op deze actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie en/of de test voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Almere.
 6. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Beat Batten een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

 

Beat Batten, Binnendelta 1N, 1261 WZ, Blaricum
KvK nummer: 30234066
tel. 088-2280000
e-mail:info@beatbatten.nl

Blaricum, april 2022