Privacy beleid / AVG

Beat Batten verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door donateurs, relaties en deelnemers verstrekt zijn aan Beat Batten.

Stichting Beat Batten

Binnendelta 1N

1261 WZ Blaricum

Telefoon: 088 – 2280000

 

Gegevens

Beat Batten heeft als doel geld in te zamelen voor onderzoek naar therapie voor genezing of behandeling van de ziekte Batten, een vorm van kinderdementie. Via acties en campagnes stimuleren wij mensen om hieraan mee te werken middels giften, sponsoring. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd) om u te informeren over onze acties en campagnes en de behaalde resultaten en voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of upgradingsverzoek. Wij houden een donateurs- en relatieadministratie bij, waarin onder andere persoonsgegevens van donateurs en relaties worden vastgelegd. Een relatie is ook een persoon die bekend is bij Beat Batten (bijvoorbeeld door deelname aan een actie/campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is.

 

Doelen

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via onze website wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, een actie aanmaakt of eraan deelneemt, u zich aanmeldt als donateur. Offline gebeurt dit via een event, een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Beat Batten kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te valideren of te aan te vullen als deze incompleet zijn, bijvoorbeeld na een verhuizing. Beat Batten verwerkt deze persoonsgegevens voor haar donateurs- en relatieadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over acties en campagnes. Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, gift, donatie, aankoop of betaling, worden door Beat Batten verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap of aankoop).

 

Contact met donateurs en relaties

E-mail

Wanneer u donateur of relatie bent van Beat Batten of aangegeven heeft per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden van nieuws, wordt u per e-mail geïnformeerd over Beat Batten, het onderzoek en vragen we incidenteel om een (extra) bijdrage.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen, dan kunt u zich op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elke email of via info@beatbatten.nl. Het doorvoeren uw afmelding kost een paar dagen tijd. Het is mogelijk dat u na afmelding daarom nog een nieuwsbrief ontvangt.

Telemarketing

Beat Batten zet telemarketing in om donateurs en relaties te informeren over onze acties/campagnes en steun te vragen met een (extra) gift, wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven. (Donateurs die Beat Batten al vóór 1 juli 2021 zijn gaan steunen, mogen wij bellen zonder toestemming, uiteraard tenzij bij ons bekend is dat bellen niet gewenst is.)

Beat Batten werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tijdens elk telefoongesprek kunt u zich afmelden voor telemarketing, dit kan ook via info@beatbatten.nl. Als u heeft aangegeven niet meer gebeld te willen worden door Beat Batten, dan verwerken we dit in onze administratie en bellen wij u niet meer op het door u opgegeven telefoonnummer.

Wanneer u met ons telefonisch contact opneemt of wanneer wij u bellen, kunnen wij het telefoongesprek opnemen. Dit doen we voor trainings- en opleidingsdoelen en wanneer uw donateurschap wordt vastgelegd dat een schenkingsovereenkomst tot stand is gekomen. Heeft u hier bezwaar tegen? Meld dit dan in het telefoongesprek of maak gebruik van uw rechten. Lees meer daarover onder het kopje: Rechten.

Direct mail

Beat Batten verstuurt post om donateurs en relaties te informeren en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Als u heeft aangegeven geen post te willen ontvangen van Beat Batten, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer met direct mail. U kunt dit ook mailen naar info@beatbatten.nl. Wanneer wij post versturen naar potentiële donateurs/relaties raadplegen we vooraf de adressen op meldingen in het Postfilter.

Sociale media

Beat Batten is actief op verschillende sociale media-kanalen. We gebruiken Linkedin, Twitter, Facebook en Instagram.

Beat Batten gebruikt het mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres van haar donateurs en relaties tevens voor Custom Audience Targeting via Facebook, waarbij alleen de door Beat Batten opgegeven personen advertenties te zien krijgen. Zo maakt Beat Batten een Custom Audience aan door de telefoonnummers en/of e-mailadressen van haar donateurs en relaties te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebookgebruikers krijgen de campagne en bijbehorende advertenties te zien.

 

Hoe beveiligt Beat Batten gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Beat Batten fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Beat Batten maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. Beat Batten schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

 

Gegevens van kinderen

Beat Batten richt zich niet op het verwerken van gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze website kunnen gebruiken, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de 16 zonder toestemming van de ouders.

 

Rechten

Via info@beatbatten.org kunt u ons laten weten wanneer u uw gegevens wilt inzien, rectificeren of verwijderen of wanneer u bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerkingen door Beat Batten. Ook kunt u via info@beatbatten.nl uw toestemming voor gegevensverwerkingen intrekken. Daarnaast kunt u indien u dit wenst uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machine leesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Eventuele klachten over de verwerking van uw gegevens door Beat Batten kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Keurmerk

Beat Batten heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen.

 

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van Beat Batten, dan kunt u deze per brief sturen aan Beat Batten, Binnendelta 1N, 1261 WZ Blaricum, of per email naar info@beatbatten.nl.

 

Wijzigingen privacy statement

Beat Batten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Beat Batten adviseert u regelmatig het privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Juli 2021

Partners